Hizmet Sözleşmesi

 

HİZMET / KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Yukarıda isimleri yazılı şahıslar adına, aşağıda yazılı genel şartlar ve ön yüzde belirtilen şekilde İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliyat Tic. Ltd. Şti.ile aramızda belirtilen iş bu sözleşmenin akdedildiğini, bakiye tutarı belirlenen tarihlerde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

SÖZLEŞME  ŞARTLARI:

1-TARAFLAR
Bir taraftan  Atatürk Caddesi No:270/A Alsancak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliyat Tic. Ltd. Şti. (kısaca ACADEMİC TOUR olarak anılacaktır) ile diğer taraftan 
 adresinde ikamet eden ;  tur / hizmetten faydalanacak olan kişiler (Kısaca TÜKETİCİ olarak anılacaktır) Aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. İş bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler, Tüzük ve Genelgeler, Tebliğ ve Çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri ile uluslararası özel ve resmi sözleşmeler tatbik olunacaktır.

 

2.- BROŞÜR

İşbu sözleşmenin kurulmasından önce TÜKETİCİ’ye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmiştir. Broşürde yer alan bilgiler sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtmek ve TÜKETİCİ’ye bildirilmek şartıyla, sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

 

3-SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

A - Kayıt anında toplam tur hizmet bedelinin en az %40'ı,  geri kalan bakiyenin ise turun başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, toplam hizmet bedelinin %40’ı cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

B - Promosyon, İndirimli, Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı 3/A maddesi ile aynıdır.

C -Tüm Kültür turları ürünlerimizde kademeli fiyat sistemi uygulanmaktadır. Satışa sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.

 

4- YOLCULUK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

ACADEMİC TOUR, turun başlamasından Yurt İçi ve Yurt Dışı turlar için en az 24 saat, önce TÜKETİCİ’yi bilgilendirecektir. TÜKETİCİ’ye verilen broşür veya yapılan sözleşmedeki bilgilerin değişmemesi halinde bu bilgilendirme zorunlu değildir.

 

5-İPTAL VE DEVİR HÜKÜMLERİ

A- ACADEMİC TOUR, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, gezinin başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve / veya olumsuz hava koşulları, Türkiye’de veya sınır komşularında, paket tur kapsamında gidilecek ülke / ülkelerde, sınır kapılarında ve / veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, salgın hastalıklar, karantina uygulamaları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı, geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Hizmetin ifa edilememsi durumunda ACADEMİC TOUR ve hizmet aldığı aracılar sorumlu tutulamaz, tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

B-Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, uçak bileti bedeli, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel, tüketiciye iade edilir. Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği uyarınca tüketici tarafından, turun hareket tarihine 30 gün ve daha az süre kalması durumunda yapılan iptal taleplerindetüketici rezervasyon bedelinin tamamını ACADEMİC TOUR’a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C-Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi, promosyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir.  Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. TÜKETİCİ, MUCBİR sebep göstermesiyle tur iptal ve iadesi sigorta tarafından sağlanabilmektedir. MUCBİR sebepler kapsamına ''ciddi derecede kaza ve yaralanma ile dünya sağlık örgütü tarafından acil hastalıklar kapsamına alınmış acil rahatsızlık, birinci dereceden yakınının vefatı, TÜKETİCİ’nin evinin ya da işyerinin yanması veya doğal afetlerle kullanılamaz hale gelmesi, TÜKETİCİ’nin vefatı'' gibi durumlar girmektedir. Bunların dışında Psikolojik tedaviler, daha önce tekrarlanmış kronik (akut) rahatsızlıklar, estetik tedaviler, rehabilitasyon tedavileri, doğum ve salgın hastalıklar sigorta kapsamında değerlendirilmemekte ve bu sebeplerden ötürü başvuran TÜKETİCİ’lerin tur iptal işlemi sağlanamamaktadır. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, Paket Tur Seyahat ve Sağlık Sigortasını tanzim eden sigorta şirketinden tur bedelinin iadesini TÜKETİCİ talep edebilir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Tüketicinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) gün içinde SİGORTA Şirketine belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Sigorta şirketi yapacağı inceleme sonucunda ödeme yapıp, yapmayacağına karar verir. Acentemiz bu sürecin işleyişi konusunda katılımcıya yardımcı olur. Ancak ödeme garantisi veremez. Sigorta ile ilgili kararlardan sigorta şirketi sorumludur.

D- Müşteri rezervasyonu iptal ettiği dönemde ödemelerinin tamamını yapmamış olsa dahi koşullar gereği edimlerinin tümünü yerine getirmekle mükelleftir. Bedelin zamanında ödenmemesi halinde günlük %5 gecikme faizi uygulanır.

E- Müşteri turu gezinin başlamasından 5 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devri Acentaya bildirmek zorundadır. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

F- İşbu sözleşme şartlarında belirtildiği şekliyle sigorta şirketi kapsamına giren tüm hususlar ile ilgili TÜKETİCİ’nin muhatabı sigorta şirketidir. Bu durumlarda TÜKETİCİ tüm anlaşmazlık, dava, mahkeme, ödeme ve itiraz konularından ACADEMİC TOUR’u beri kıldığını, sigorta şirketini muhatap kabul ettiğini beyan eder. 

G-Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACADEMİC TOUR, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

H-ACADEMİC TOUR, gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACADEMİC TOUR, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Bu durumda tüketiciye bedel iadesi yapılmaz.

 

6- GENEL HÜKÜMLER

A-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelleftir. Tüketici para, ziynet eşyası ve değerli gördükleri eşyalarını bagajlarda ve araç içinde bırakmamalıdırlar. Özel Seyahat Sağlık ve Güvence Sigortası alan tüketiciye ait bagajların ACADEMİC TOUR’a  ait araçlarda; ACADEMİC TOUR ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar polis tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, sigorta şirketi ile ilişkilendirilir.Bu hususta ACADEMİC TOUR’ a sorumluluk yüklenemez.

B-Uçak ile gerçekleşen ulaşımlarda, tüketiciye sunulan şirket hizmetlerinin bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, ACADEMİC TOUR‘un sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

C- ACADEMİC TOUR, sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

D - Tüketici; rehber, tesis, ACADEMİC TOUR, ulaşım aracı yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal güvenliği ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

E - Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACADEMİC TOUR’ a bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

F - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici veya tüketici temsilcileri, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. ACADEMİC TOUR sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)e ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
G- Paket tur hizmeti satın alındığı takdirde, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır.

H - Tüketici dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

I - Tüketicinin kesin TÜKETİCİ sayılabilmesi için tur hizmeti bedelinin %50’sini ödemiş olması gerekmektedir.

J-Pasaport , kimlik aslı veya kopyası ibraz edilse dahi , AcademicTour’un tüketicinin pasaportunu, kimliğini tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Pasaport ve kimlik hususundaki tüm sorumluluklar tüketiciye aittir.

 

7-VİZE HÜKÜMLERİ

A -Satın alınan hizmete Vize Hizmetleri ve işlemleri dâhil değildir. Vize Hizmetlerini ACADEMİCTOUR’dan talep eden TÜKETİCİ, ACADEMİC TOUR veya konsolosluk temsilciliklerinin vize işleyişi ile ilgili usul ve esaslarına tabidir.

B - Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat takip edeceğini belirten  TÜKETİCİ, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi fes edemez. Vize işlemlerini kendileri yapacak yolcuların Tur hizmetini kapsayan ve konsolosluklardan talep edilen evraklar için randevu almadan 15 gün önce ACADEMİC TOUR’a bilgi vermek zorundadır. Bilgi vermeden aldığı randevulara gerekli evrakların tamamını teslim edememesinden dolayı doğacak aksaklık, vize reddi vb. gibi hususlardan ACADEMİC TOUR veya yetkili acentesi sorumlu tutulamaz. Sorumluluk tamamen TÜKETİCİ’ye aittir.

C- Acente aracılığı ile vize işlemlerini yapan TÜKETİCİ’ler için ilgili konsolosluğun vize reddi vermesi ya da vize süresini tur süresinden az ve kısıtlı vermesi durumunda sorumluluk TÜKETİCİ’ye aittir, ACADEMİC TOUR’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

D- TÜKETİCİ vize hizmetini ACADEMİC TOUR’dan alacak ise,

1-Vize almak istediği pasaportunu zamanında ACADEMİC TOUR’a teslim etmemesi ve bu nedenle vizenin alınamaması

2-Konsolosluklar tarafından istenilen evrakları eksik yada yanlış teslim etmesi veya ilgili konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi, aynı evrağı yeniden talep etmesi ve TÜKETİCİ’nin bu evrakları istenilen sürede tamamlamaması

3-İlgili konsolosluğun TÜKETİCİ ile şahsen görüşme talebine rağmen TÜKETİCİnin randevuya gitmemesi nedeniyle, vize alımının gerçekleştirilememesi durumlarında ACADEMİC TOUR’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, vize başvuru işlemleri için yapılan harcamaların da iadesi TÜKETİCİ tarafından talep edilemez.

E-TÜKETİCİ, tüm evraklarını zamanında teslim etmiş ve acentemizde bu evraklar ile zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen ilgili konsolosluk tarafından başvuru geçerli yada geçersiz bir nedenden ötürü reddedilirse ve yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç anına kadar pasaport/pasaportlar teslim edilmez veya vize reddi söz konusu olursaACADEMİC TOUR veya yetkili acentesi bu durumdan sorumlu tutulamaz.

F-TÜKETİCİ, önceden vize reddi alması halinde bu durumu ACADEMİC TOUR’a veya yetkili vize acentesine bildirmek zorundadır. Nitekim vize reddi bazı hallerde pasaporta işlenmemektedir. TÜKETİCİ vize reddi aldığını acenteye bildirmemesi halinde, uğranılan hak kaybından ve zararlardan ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi sorumlu tutulamaz.

G-İlgili konsolosluğun belirlediği vize ücretinin değişmesi halinde, tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde değişiklikler ücrete yansıtılacak ve ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi bu sebepten doğacak farkı TÜKETİCİ’den talep ve tahsil edilecektir.

H- TÜKETİCİ ailesi, akrabası veya grup olarak tura katılması halinde, içlerinde bir yada birden fazla kişiye vize verilmemesi nedeniyle, kendisi için vize alınmış olması durumunda, turdan vazgeçemeyecektir. Bu durumda TÜKETİCİ turdan vazgeçmek isterse, tur bedeli ve vize ile ilgili ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

I- Konsolosluk tarafından istenen ek belgeler TÜKETİCİ’ye telefon ya da mail yoluyla bildirilecek olup, bu bilgilendirmeye rağmen eksikler TÜKETİCİ tarafından zamanında tamamlanmazsa ve vize bu nedenle alınamazsa ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi sorumluluk kabul etmeyecek ve tur ücretinin tamamı ACADEMİC TOUR tarafından TÜKETİCİ’den tahsil edilecektir.

J-Vize hizmetlerini ACADEMİC TOUR’dan talep eden TÜKETİCİ, ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesine teslim edilmek üzere istenen belgelerin sahte olmadığını veya tahrip edilmediğini kabul ve taahhüt eder. Eğer TÜKETİCİ’nin vizeye dair evraklarında bir sahtelik veya tahribat söz konusu var ise; Konsolosluk tarafından vize reddi halinde AkademicTour’un TÜKETİCİ veya resmi makamlara karşı bir sorumluluğu bulunamaz . Ayrıca bu hususta AcademicTour’un, sahte evrak teslim edilmesi sebebiyle  herhangi bir zararı söz konusu olduğu takdirde AcademicTour’unTÜKETİCİ’ye karşı dava açma hakkı saklıdır.

K-TÜKETİCİ’nin hüsnüniyet kurallarına aykırı hal ve hareketleri (vergi borcu, askerlik, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste vb.) neticesinde vizenin alınamaması durumunda ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi sorumluluk kabul etmeyecektir.

L-Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenden ötürü ülkeye girişine izin verilmeyen veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen TÜKETİCİ’ye herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu sebepten ötürü doğacak zararlardan ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi sorumlu tutulmayacaktır.

M- ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi konsolosluk üzerinde hiçbir şekilde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vize talep eden ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre, vize verilmemesinden dolayı pasaport hamili, ilgili konsolosluğa müracaat edebilir. Anlaşmalar gereği ilgili konsolosluklar başvuruları cevaplamak zorunda değildirler. Ancak pasaport hamili vize talebini geri çeviren ülkeye dava açma hakkına sahiptir. Bu kanun resmi gazetede yayınlanmış olup, ardından Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve basın tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.  Bu gibi durumlarda ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi pasaport hamili ile vize talebi yapılan ilgili konsolosluk arasında hiçbir şekilde konsolosluk aracı görevini ifa etmez.İlgili konsolosluklardaki gecikmelerden ve değişik aksamalardan ACADEMİC TOUR veya yetkili vize acentesi sorumlu değildir. Teslim edilen evraklar başvuru sahibi tarafından konsolosluktan şahsen teslim alınır.

O-Vize müracaatı için gerekli zorunlu evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili ülke konsolosluğunun bildirdiği şekilde eksiksiz ve tam olarak, turun hareket tarihinden en geç 30 gün önce (Bazı ülkeler için bu süre 45 gün) olarak belirlenebilir.TÜKETİCİ tarafından ACADEMİC TOUR’aveya yetkili vize acentesine elden ya da kargo yoluyla istenilen evrağa bağlı olarak, mutlak suretle ıslak imzalı bir şekilde teslim edilmelidir. Vize için ACADEMİC TOUR’a veya yetkili vize acentesine teslim edilen pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir.

 

8-SEYAHAT SİGORTASI

1-Zorunlu Seyahat Sigortası;Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır)

2-Özel Seyahat Sağlık ve Güvence Sigortası; Bu sigortayı yaptıran TÜKETİCİ, mücbir sebep göstermesi ile yaşadıkları olumsuzluklar güvence altına girer. Mücbir sebepler kapsamına ''ciddi derecede kaza ve yaralanma ile dünya sağlık örgütü tarafından acil hastalıklar kapsamına alınmış acil rahatsızlık, birinci dereceden yakınının vefatı, TÜKETİCİ’nin evinin ya da işyerinin yanması veya doğal afetlerle kullanılamaz hale gelmesi, TÜKETİCİ’nin vefatı'' gibi durumlar girmektedir. Bunların dışında psikolojik tedaviler, daha önce tekrarlanmış kronik (akut) rahatsızlıklar, estetik tedaviler, rehabilitasyon tedavileri, doğum ve salgın hastalıklar sigorta kapsamında değerlendirilmemekte ve bu sebeplerden ötürü başvuran TÜKETİCİ’lerin tur iptal işlemi sağlanamamaktadır.Gerekçesiz iptaller sigorta kapsamına girmez. Sigorta şirketi yapacağı inceleme sonucunda ödeme yapıp, yapmayacağına karar verir. Acentemiz bu sürecin işleyişi konusunda katılımcıya yardımcı olur. Ancak ödeme garantisi veremez. Sigorta ile ilgili kararlardan sigorta şirketi sorumludur.

 

8-DİĞER HÜKÜMLER

1-Acente, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup, meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, ACADEMİC TOUR  ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, halk hareketleri, salgın hastalıklar, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, ACADEMİC TOUR’un işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu olmayıp , asil fail gibi  sorumlu olmayacaktır. Müşteri bu gibi aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecektir.

2-Müşteri dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

3-İş bu sözleşme www.academic-tour.com web sitesinde belirtilen tur programı-tur notları ile bir bütündür.

4-Turlarımızda zorunlu seyahat Sigortası yapılmaktadır. Doğum Tarihi ve T.C. Kimlik Numarası ibrazı şarttır. Bu hususta kişisel verileriniz;  ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında korunmaktadır.

5- Rezervasyon esnasında, kimliğinizde yazılı olan isim ve soy isminizi doğru ve açık olarak kayıt görevlimize bildiriniz. Havaalanında check-in esnasında isim ve soy isimden kaynaklanan problemlerden ACADEMİC TOUR sorumlu değildir.

6- ACADEMİC TOUR, mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle gerek turdan önce gerekse tur esnasında, tur programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya turu iptal etme hakkına sahiptir. Bu sebeplerden kaynaklı değişiklikler için rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.

7-Tüketici(ler), kayıt yaptırdığı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu kendi tespit etmekle mükelleftir. Kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından ACADEMİC TOUR sorumlu tutulamaz.

8- Satın alınan tur programının ürün sınıfı/kapsamı/mahiyeti, tur programında Tur Hakkında Notlar bölümünde açıkça belirtilmiştir.

 

9- Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 6. Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı Müşteriye bildirilir.

 

9-KABUL HÜKÜMLERİ

 A-12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşme kendim ve kayıtta adları yazılı şahıs/şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte teslim edilmiştir. Tüketicinin korunması hakkında kanun ve Paket Tur sözleşmeleri yönetmeliği çerçevesinde, iş bu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgilerini, okuyup bilgi sahibi olduğumu, sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, kişisel verilerin korunması (KVKK) ve www.academic-tour.com sitesinde de aydınlatma formunun bulunduğu konusunda bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari seyahat ve güvence sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir. Mail ya da Mobil Uygulamaları aracılığıyla tarafıma gönderilmiş sözleşmeler ve bilgilendirmeler de imzalanmış, statüsünde resmiyet kazanmaktadır.

 

B- İş bu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir. Tüketiciye verilen broşür veya sözleşmede, belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

C- İzmir EgeturTur.Sey.Nak. ve Tic.Ltd.Şti. (ACADEMIC TOUR)  tarafından satışa sunulan Paket Tur, Ürün, Hizmet ve Kampanyalar hakkında, vermiş olduğumuz iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçilmesini istiyorum ve onaylıyorum.

 

Yukarıdaki sözleşme koşullarını şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına da okudum, müzakere ederek kabul ettim. Paket tur sözleşmesini, tur kayıt formunu, tanıtım broşürünü, sigorta poliçesini ve ödeme makbuzunun örneğini şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına teslim aldım.

 

11.03.2020 tarihinde güncellenmiştir. Güncelleme tarihinden önceki sirküleri geçersiz kılar.

 

Tercih Edilme Nedenlerimiz

Misafirlerimiz neden mi bizi bu kadar çok seviyor ?

Kurumsal Kimlik ve Tecrübe
Erken Rezervasyon Avantajları
Lüks Ulaşım ve Konfor
Güvenilirlik
Seçkin Otellerde Konaklama
Tecrübeli ve Profesyonel Kadro
Güleryüz ve Samimiyet
Güvenli Alışveriş

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

Academic Tour'un tüm haberleri, kampanyaları ve yenilikleri hakkında bilgi almak istiyorsanız e-bülten aboneliğimize kayıt olun.

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie)
Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.